23:38 | 12/09/2017

Quảng Ninh: Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long vừa ký Văn bản số 6738/UBND-XD4 chỉ đạo “Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn cho phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.


Chung cư cao tầng đang hoàn thiện ở khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Thời gian qua, thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn Quảng Ninh có nhiều thay đổi, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

Trong quá trình triển khai dự án, cơ bản các nhà đầu tư đều tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nhà đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng như: Tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định; chưa thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn theo quy định; việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác...

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục các tồn tại nêu trên, hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phát triển ổn định, bền vừng, minh bạch, UBND tỉnh chỉ đạo: Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các dự án kinh doanh bất động sản (văn phòng cho thuê, dịch vụ nghỉ dưỡng, khách sạn, du lịch...) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản,... trong quá trình triển khai dự án.

Ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị tư vấn bán hàng khi đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm lễ mở bán nhà ở, sản phẩm bất động sản về Sở Xây dựng, UBND địa phương nơi có dự án để biết, theo dõi, quản lý; Chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở”, Quyết định số 3717/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 “Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” và khi có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng.

Thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định; phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án (vị trí, quy mô, thiết kế, hình ảnh, phối cảnh tổng thể,...), tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua, kiểm tra thực tế tại công trình.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng tăng cường công tác quản lý, giám sát cho vay, bảo lãnh, thế chấp, giải chấp... đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 15/3/2017 “Triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản” và Văn bản số 1603/ƯBND-XD1 ngày 15/3/2017 về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội”.

Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của các chủ đâu tư; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các chủ đầu tư trong hoạt động huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Vũ Phong Cầm

Các bài đã đăng: