10:33 | 31/07/2012

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các HTX trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn cần được tháo gỡ kịp thời nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


HTX VLXD tuổi trẻ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức
thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu đ/người/ tháng.

Những kết quả đáng ghi nhận

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, số tổ hợp tác và HTX trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng nhanh. Đến hết 31/12/2011, toàn tỉnh có 201 tổ hợp tác với 4.674 thành viên, 1 liên hiệp HTX chăn nuôi và 574 HTX (tăng 232 HTX so với năm 2002) với 376.792 xã viên. Các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về kinh tế tập thể; phong trào HTX được củng cố và phát triển thêm một bước; nhiều mô hình mới ra đời phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; có nhiều HTX, nhất là HTX phi nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, là  cơ sở để hình thành doanh nghiệp. Hoạt động của các HTX từng bước phục vụ được yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, bước đầu gắn kết và lồng ghép với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số HTX được sắp xếp lại quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế, hoạt động ngày càng hiệu quả, hạn chế tình trạng thua lỗ; công tác tổ chức quản lý từng bước được củng cố; nhiều HTX cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng hạ tầng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Kinh tế tập thể của tỉnh đã góp phần khôi phục, phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; cung cấp sản phẩm cho xã hội, bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người tiêu dùng, đóng góp vào sự chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tốt tiềm năng trong dân cư. Các HTX nông nghiệp không chỉ trực tiếp đáp ứng những nhu cầu kinh tế, đời sống, xã hội của các xã viên, mà còn đề cao giá trị văn hoá, đạo đức, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở địa phương như: Tạo việc làm và thu nhập cho các đối tượng (phụ nữ, người lao động nghèo ít vốn...), giúp nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo, ổn định đời sống…

Nâng cao hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay hệ thống các HTX trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn cần được tháo gỡ kịp thời. Đa số các HTX nông nghiệp hoạt động ở quy mô nhỏ chỉ đơn thuần thực hiện một vài khâu dịch vụ, chưa tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng, các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Năng lực, trình độ quản lý của cán bộ HTX còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm; cơ sở vật chất thì thiếu và yếu. Trong quá trình sản xuất, nhiều Ban chủ nhiệm HTX chưa đưa ra được các quyết sách quan trọng nhằm huy động các nguồn lực tập trung vào phát triển HTX; sự phân công trong sản xuất còn chưa khoa học, chưa thực sự phù hợp với năng lực sản xuất của từng xã viên. Triển khai cụ thể hoá các văn bản của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể còn chậm và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu củng cố đổi mới và phát triển của các HTX. Nhận thức của một số bộ phận cán bộ các cấp, các ngành về phát triển kinh tế tập thể chưa thật sự đầy đủ. Công tác chỉ đạo điều hành còn chậm và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc phải gắn việc phát triển mới các loại hình kinh tế tập thể với việc triển khai các chương trình, dự án, phát triển KT-XH ở địa phương. Duy trì và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan nhằm tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài đầu tư phát triển kinh tế HTX của tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tham gia vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả. Xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ các HTX có thông tin, kiến thức về xúc tiến thương mại và tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của HTX. Tổ chức tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế HTX, gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo...

Mục tiêu đến năm 2020: Tăng số lượng HTX bình quân 6%/năm; số lượng xã viên HTX tăng khoảng 4%; khuyến khích HTX mở rộng quy mô SXKD và thành lập liên hiệp HTX. Khu vực kinh tế tập thể đóng góp vào GDP của tỉnh bình quân 3%, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại học đạt khoảng 10%; trung cấp 40%; 100% xã viên HTX được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, có đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao KHKT và công nghệ mới... Khuyến khích các HTX liên doanh, liên kết theo mô hình Liên hiệp HTX theo vùng, miền. Triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ và đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc cho KT-XH khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững những năm tiếp theo...


Văn Nhất (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: