14:13 | 09/11/2011

Vĩnh Phúc:

“Phải làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội”

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Hội nghị đã được nghe quán triệt Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện cuộc vận động. Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, thể hiện sự thống nhất cao với mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; đồng thời, thể hiện quyết tâm của chúng ta trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thể hiện sự băn khoăn làm sao triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự thiết thực, đem lại kết quả cụ thế, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, đặc biệt là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội.

Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Hội nghị thống nhất cao với 8 nội dung công việc cần thực hiện trong nhiệm kỳ khó XI của Đảng đó là:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đặc biệt, nhấn mạnh việc làm theo qua những hành động thiết thực, cụ thể.

Hai là, tiếp tục xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Bốn là, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Chú trọng giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.

Năm là, tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh.

Sáu là, coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Bảy là, định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

Có thể nói, mỗi nội dung, công việc nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư đều rất quan trọng, cần được quán triệt đầy đủ, nắm vững và chủ động thực hiện một cách sáng tạo, khẩn trương, biến chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành hiện thực.

Quá trình lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện, chúng ta cần bám sát mục đích, yêu cầu và 8 nội dung đã xác định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Cần thành lập bộ phận giúp việc gọn nhẹ, làm việc có chất lượng, hiệu quả để tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cấp, cách ngành, của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Cần gắn kết chặt chẽ việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua những hành động cụ thể. Các cấp ủy đảng cần đặc biệt coi trọng gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại địa phương, đơn vị mình. Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, qua đó củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phải làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội. Quá trình thực hiện đòi hỏi tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, trước hết là của thường vụ cấp ủy và ban tuyên giáo các cấp. Cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lối sống; bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị; đồng thời xây dựng và thực hiện tốt quy chế kiểm tra của tổ chức đảng và giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Sau hội nghị này, yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện ở cấp mình, ngành mình; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, Kế hoạch của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao. Trên cơ sở yêu cầu chung, cần dựa vào đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn để Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: