12:06 | 18/08/2011

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2011

Ngày 17/8/2011, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8-2011 để nghe báo cáo về các nội dung: Kết quả việc giao đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến ngày 15-8-2011; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 15-8-2006 của BTV Tỉnh ủy về chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho phát triển KT-XH; quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2030.


Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh D.C

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Quang Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Hòa Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 15-8-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho phát triển KT-XH, UBND tỉnh đã đánh giá về kết quả huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và từng lĩnh vực theo mục tiêu Nghị quyết; đồng thời phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Báo cáo nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đạt theo Nghị quyết đề ra, song thời điểm xây dựng Nghị quyết lại là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, có nhiều yếu tố khách quan chưa dự báo hết, nhất là tình hình suy thoái kinh tế thế giới năm 2008, kéo dài đến năm 2010 đã tác động đến thu hút đầu tư vào tỉnh cũng như ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án đã được cấp phép đầu tư, vì vậy, một số mục tiêu, nhiệm vụ không đạt theo yêu cầu. Những hạn chế, đồng thời là nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết là: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sự chậm trễ khi triển khai các dự án; công tác quy hoạch còn nhiều bất cập; thủ tục đầu tư XDCB còn kéo dài, dẫn đến giảm hiệu quả thực hiện vốn đầu tư; việc huy động vốn theo hình thức xã hội hóa ở một số lĩnh vực còn chưa cụ thể; năng lực của một số chủ đầu tư và BQL dự án còn hạn chế, dẫn đến chất lượng thấp, kéo dài thời gian thẩm định dự án. Báo cáo cũng đã đề ra một số nhiệm vụ về xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới, tập trung vào việc triển khai lập quy hoạch xây dựng Vùng Vĩnh Phúc đến năm 2030; đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB và xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện nhiệm vụ đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH; hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế chính sách về xã hội hóa đầu tư để huy động các nguồn lực, chỉ đạo đầu tư có trọng tâm trọng điểm…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng đã đánh giá lại về những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm trong thời gian tới, đó là: Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc quy hoạch Vùng Vĩnh Phúc từ nay đến cuối năm 2011; chấn chỉnh lại việc phân cấp phân quyền trong chỉ đạo điều hành; tranh thủ tối đa các nguồn lực từ vốn FDI, ODA, DDI, trái phiếu, nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn theo phương châm xã hội hóa để xây dựng hạ tầng chung đô thị Vĩnh Phúc và hạ tầng nông thôn mới. Năm 2011 được xác định là năm xây dựng kết cấu hạ tầng, do vậy yêu cầu các sở, ngành, địa phương có những giải pháp cụ thể cho cấp, ngành mình và đóng góp ý kiến vào chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh để việc thực hiện Nghị quyết 02 đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe các huyện, thành, thị báo cáo về tiến độ giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn đến ngày 15-8-2011 và Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch báo cáo Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận về những nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường đã có những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong việc giải quyết đất dịch vụ thời gian qua; đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp các hồ sơ quy hoạch khu đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định giải quyết đất dịch vụ đặc thù, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư hạ tầng…; yêu cầu các huyện, thành, thị cơ bản hoàn thành việc giải quyết đất dịch vụ trong năm 2011.

Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung quy hoạch. Đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bổ sung một số nội dung, gắn mục tiêu và mối quan hệ giữa thể dục, thể thao với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông thôn mới. Trong Quy hoạch, cần nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự đầu tư phát triển thể dục, thể thao trong các nhà trường; xây dựng các thiết chế văn hóa tại các xã, phường, thị trấn; bổ sung thêm các giải pháp xã hội hóa và dịch vụ thể dục, thể thao; tạo cơ chế, chính sách thu hút nhà quản lý, huấn luyện viên, vận động viên để từ đó, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện, phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới.


Quang Hiệp (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: