10:06 | 23/11/2011

Kế hoạch đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

Thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 17/11/2011 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 (kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020).

Theo kế hoạch, công tác quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn bao gồm các nội dung như: Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn; Yêu cầu các địa phương đã lập, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trước năm 2009 cần phải rà soát lại nội dung quy hoạch cho phù hợp với mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 và mục tiêu của Chương trình. Thời gian thực hiện từ nay đến 31/12/2011.

Theo đó, việc tổng hợp, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn ở Việt Nam và rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan 2 nội dung bao gồm: Thứ nhất là tổng hợp, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn được nghiên cứu, phát triển trong nước đã được cấp giấy chứng nhận (SERAPHIN, ANSINH, MBT-CD.08) và các công nghệ mới đang được nghiên cứu, triển khai áp dụng. Thứ 2 là lựa chọn, hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với các vùng, miền. Thời gian thực hiện từ nay đến 31/3/2012.


Như Ý (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: