11:15 | 11/04/2012

Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở nông thôn. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp trong chương trình là nông dân. Để rõ hơn về vấn đề xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

Ông hãy cho biết đôi nét về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn Vĩnh Phúc trong những năm qua?

Khi cóchủ trương thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thành lập, kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Trung ương.

Ban chỉ đạo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” tổ chức tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện và tất cả bí thư, chủ tịch xã, phường. Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài PT-TH, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành 8000 cuốn tài liệu tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM từ tỉnh đến thôn. Văn phòng điều phối và các ban, ngành liên quan ở tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, các lớp tập huấn cho thành viên BCĐ, cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ tỉnh đến xã. In tờ tranh tuyên truyền phát đến 200 ngàn hộ ở nông thôn.

Đến ngày 17-1-2012 cả 112 xã đã hoàn thành và được UBND cấp huyện phê duyệt đề án xây dựng NTM.

Năm 2011 HĐND tỉnh đã ra 9 Nghị quyết về cơ chế, chính sách cho xây dựng NTM. Tỉnh chọn 20 xã làm điểm để rút kinh nghiệm về phương pháp triển khai, cách thức quản lý, hình thức huy động các nguồn lực, … nhằm điều chỉnh cho phù hợp trên diện rộng.Từ 2011- 2013, ngân sách tỉnh hỗ trợ mỗi xã làm điểm 5 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo ưu tiên tổ chức tập huấn, tham quan học tập cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM của xã điểm. Năm 2011, tỉnh đã cấp mỗi xã 2 tỷ đồng để xây dựng 2km GTNĐ. Đến nay, các xã cơ bản hoàn thành công trình, tỉnh đã họp đánh giá rút kinh nghiệm vào 22-3-2012.

Ngoài ra năm 2011 UBND tỉnh còn cấp cho 112 xã , mỗi xã 716 triệu để làm nắp đậy rãnh thoát nước thải. Đây cũng là một giải pháp để thực hiện tiêu chí về môi trường, đồng thời cũng giúp lãnh đạo các cấp rút kinh nghiệm trong chỉ đạo xây dựng NTM.

Đến hết năm 2011, toàn tỉnh có 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí (TC) = 6,25%; có 83 xã đạt 5-9 TC = 72,32%; còn 22 xã đạt dưới 5TC = 21,43%. Hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM, mỗi xã đạt thêm tiêu chí số 1. Các tiêu chí khác đa số đã đạt trên 70%. Đây là kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề để triển khai các nội dung tiếp theo.

Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh?

Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nguồn thu ngân sách đạt cao. Đó là thuận lợi cơ bản để tỉnh có điều kiện đầu tư, hỗ trợ cho “Tam nông”.

Vĩnh Phúc là tỉnh sớm ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ như: miễn thủy lợi phí cho sản xuất nông nghiệp; chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa; chương trình kiên cố hóa kênh mương; cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông; đầu tư, hỗ trợ lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn... Tuy nhiên chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc còn gặp khó khăn, hạn chế do việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới quản lý sản xuất trong nông nghiệpcòn chậm;hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp, khối lượng hàng hoá ít; việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất còn nhiều khó khăn. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với yêu cầu; tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm còn nhiều. Công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề chưa phát triển nhanh. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn mặc dù đã được tỉnh quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển...Đời sống nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, chênh lệch thu nhập giữa nông dân và các tầng lớp dân cư khác còn cao.

Chương trình xây dựng NTM bao trùm nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành, trên phạm vi toàn tỉnh. Bước đầu triển khai còn có sự lúng túng, vướng mắc.

Bài học rút ra trong quá trình thực hiện NTM ở Vĩnh Phúc là gì, thưa ông?

Qua thực tế triển khai Chương trình, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

Lãnh đạo các cấp, các ngành (nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) phải quyết tâm, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Ở tỉnh, hàng tuần Thường trực UBND, BCĐ tỉnh họp giao ban đều có nội dung nghe báo cáo về tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM để chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; BCĐ thực hiện Chương trình các cấp, các ngành khi ban hành quy chế hoạt động, cần phân công, quy trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên, phân công chỉ đạo một (hoặc một số) nội dung trong 19 tiêu chí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy giúp việc BCĐ thực hiện Chương trình các cấp phải được bố trí như một cơ quan quản lý nhà nước, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, được đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để giúp UBND, BCĐ tổ chức thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. Khi áp dụng những quy định, hướng dẫn từ cấp trên, tùy vào điều kiện cụ thể để có cách làm sáng tạo, phù hợp. Thực tế tại Vĩnh Phúc, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho “Tam nông”. Khi triển khai Chương trình, các sở, ngành liên quan đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện từng nội dung theo 19 tiêu chí. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình, cần chỉ đạo điểm để làm mẫu, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng (Ví dụ: Khi chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng NTM, UBND tỉnh chỉ đạo Sở xây dựng làm 02 xã mẫu, sau đó mời các đơn vị tư vấn thảo luận, thống nhất và các xã học tập, làm theo). Cần kịp thời khen thưởng những tổ chức, các nhân làm tốt, phê bình những cơ quan, cá nhân làm chưa tốt nhằm khích lệ tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Chương trình.

Xin cảm ơn ông!


Thùy Linh (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: