14:32 | 24/10/2013

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10/CV ngày 18/9/2013 của Trạm bê tông H11 - Cty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo để lập định mức dự toán, quản lý vật tư, tính giá vật liệu xây dựng đến công trình. Do vậy, trường hợp quý đơn vị chưa xây dựng được định mức nội bộ để quản lý vật tư thì có thể tham khảo định mức của Nhà nước để áp dụng, riêng mức hao hụt khi vận chuyển bê tông thương phẩm (0,5%) cần xem xét cho phù hợp vì phần hao hụt này đã được tính trong hao hụt khi vận chuyển và đổ bê tông cho 1m3 đổ bê tông thành phẩm trong định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.


Các bài đã đăng: