10:16 | 13/09/2012

Đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 4824/EVNHCMC-QLĐT ngày 3/7/2012 của TCty Điện lực TP.HCM về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp được phép điều chỉnh tổng mức đầu tư thì tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, phần tổng mức đầu tư bổ sung có thể bao gồm các khoản chi phí như nội dung tổng mức đầu tư quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Các khoản chi phí tư vấn (tính bằng tỷ lệ) của tổng mức đầu tư bổ sung được xác định trên cơ sở chi phí xây dựng, chi phí thiết bị bổ sung.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở phân loại, phân cấp công trình quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: