09:51 | 17/11/2010

Ban biên tập báo Xây dựng và Pháp luật Trả lời đơn thư bạn đọc.

BỘ XÂY DỰNG

Số: /CV-XD&PL

V/v: Trả lời đơn thư bạn đọc.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ông Lê Thuyên

Ban biên tập báo Xây dựng và Pháp luật đã nhận được đơn khiếu nại của ông ghi ngày 22/10/2010 trình bày về việc báo XD&PL số 25 ngày 13/10/2010 đăng bài “Cán cân công lý đã…nghiêng” của tác giả Thái Ly đã thông tin sai sự thật khiến gia đình ông bất bình.

Trước hết, BBT XD&PL xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của ông về bài viết trên và tác giả Thái Ly. Chúng tôi luôn coi sự phản hồi của quý độc giả sau mỗi bài báo là tác nhân tích cực cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, xin cảm ơn sự đối thoại kịp thời của ông với báo XD&PL không chỉ riêng với trường hợp bài viết của tác giả Thái Ly, mà chúng tôi còn mong muốn ông sẽ thường xuyên góp ý, phê bình cho XD&PL nhiều hơn nữa.

Về những vấn đề mà ông khiếu nại, BBT báo XD&PL sẽ có cuộc làm việc cụ thể với tác giả Thái Ly về mọi tài liệu hồ sơ chứng lý…xung quanh bài viết để nhanh chóng trả lời ông cùng gia đình.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- L­ưu VT.

 

 

 

KT.TỔNG BIÊN TẬP
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

đã ký

 

Nguyễn Thái Bình


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: