11:59 | 10/08/2008

20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008

Số: 110 /BXD-KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 6 tháng 8 năm 2008

V/v: Đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008

Kính gửi: Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch khoa học công nghệ năm 2007 đến 2008, Bộ Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ xây dựng mới và soát xét tiêu chuẩn (có danh sách 20 dự thảo TCVN kèm theo). Nội dung các dự thảo tiêu chuẩn đã được thông qua Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng xin gửi hồ sơ của 20 dự thảo tiêu chuẩn (bao gồm 4 dự thảo tiêu chuẩn mới biên soạn và 16 dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN) đề nghị Quý Tổng Cục xem xét thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công bố đưa vào áp dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm TCCL;

- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. B Ộ TR ƯỞNG

KT. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Phó Vụ Tưởng

đã ký

Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm TCCL;

- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. B Ộ TR ƯỞNG

KT. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Phó Vụ Tưởng

đã ký

Nguyễn Thế Hùng

PHỤ LỤC

Danh sách các dự thảo tiêu chuẩn đề nghị ban hành năm 2008

(Ban hành kèm theo công văn số /BXD-KHCN ngày tháng 8 năm 2008)

TT

Tên Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

Ghi chú

1

Sơn phủ bề mặt chống ăn mòn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hồ sơ yêu cầu

2

Nối cốt thép bằng ống ren – Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

Hồ sơ yêu cầu

3

Thí nghiệm tính cháy lan theo phương ngang trên bề mặt của sản phẩm xây dựng đặt thẳng đứng

Hồ sơ yêu cầu

4

Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử (Soát xét, thay thế TCVN 3105:1993)

Hồ sơ yêu cầu

(Hồ sơ 1 nhiệm vụ cho 16 tiêu chuẩn)

5

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ sụt

(Soát xét, thay thế TCVN 3106:1993)

6

Bê tông nặng – Phương pháp BEBE xác định độ cứng

(Soát xét, thay thế TCVN 3107:1993)

7

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích

(Soát xét, thay thế TCVN 3108:1993)

8

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3109:1993)

9

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí

(Soát xét, thay thế TCVN 3111:1993)

10

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng riêng

(Soát xét, thay thế TCVN 3112:1993)

11

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3113:1993)

12

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ mài mòn

(Soát xét, thay thế TCVN 3114:1993)

13

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích

(Soát xét, thay thế TCVN 3115:1993)

14

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ thấm nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3116:1993)

15

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ co

(Soát xét, thay thế TCVN 3117:1993)

16

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu nén

(Soát xét, thay thế TCVN 3118:1993)

17

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn

(Soát xét, thay thế TCVN 3119:1993)

18

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa

(Soát xét, thay thế TCVN 3120:1993)

19

Bê tông nặng – Phương pháp xác định môđun đàn hồi khi nén tĩnh

(Soát xét, thay thế TCVN 5726:1993)

20

Gạch chịu axít

Hồ sơ yêu cầu

TT

Tên Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

Ghi chú

1

Sơn phủ bề mặt chống ăn mòn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hồ sơ yêu cầu

2

Nối cốt thép bằng ống ren – Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

Hồ sơ yêu cầu

3

Thí nghiệm tính cháy lan theo phương ngang trên bề mặt của sản phẩm xây dựng đặt thẳng đứng

Hồ sơ yêu cầu

4

Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử (Soát xét, thay thế TCVN 3105:1993)

Hồ sơ yêu cầu

(Hồ sơ 1 nhiệm vụ cho 16 tiêu chuẩn)

5

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ sụt

(Soát xét, thay thế TCVN 3106:1993)

6

Bê tông nặng – Phương pháp BEBE xác định độ cứng

(Soát xét, thay thế TCVN 3107:1993)

7

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích

(Soát xét, thay thế TCVN 3108:1993)

8

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3109:1993)

9

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí

(Soát xét, thay thế TCVN 3111:1993)

10

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng riêng

(Soát xét, thay thế TCVN 3112:1993)

11

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3113:1993)

12

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ mài mòn

(Soát xét, thay thế TCVN 3114:1993)

13

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích

(Soát xét, thay thế TCVN 3115:1993)

14

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ thấm nước

(Soát xét, thay thế TCVN 3116:1993)

15

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ co

(Soát xét, thay thế TCVN 3117:1993)

16

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu nén

(Soát xét, thay thế TCVN 3118:1993)

17

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn

(Soát xét, thay thế TCVN 3119:1993)

18

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa

(Soát xét, thay thế TCVN 3120:1993)

19

Bê tông nặng – Phương pháp xác định môđun đàn hồi khi nén tĩnh

(Soát xét, thay thế TCVN 5726:1993)

20

Gạch chịu axít

Hồ sơ yêu cầu


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: