23:10 | 09/01/2011

Áp dụng định mức công tác khảo sát xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

Số: 203 /BXD-KTXD

V/v: áp dụng định mức công tác khảo sát xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 01/TVSL ngày 14/12/2010của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La về áp dụng định mức công tác khảo sát xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi lập dự toán khảo sát xây dựng các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc, thuỷ lợi... cũng như các công trình xây dựng khác, thực hiện công việc khảo sát nào thì áp dụng định mức tương ứng với công việc khảo sát đó. Đối với công tác khảo sát xây dựng địa chất dọc tuyến các công trình giao thông, trường hợp áp dụng định mức khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng công bố không phù hợp, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung công việc, điều kiện cụ thể của công trình, hướng dẫn lập dự toán của Bộ Xây dựng để lập dự toán chi phí cho công tác này (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế…).

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, KTXD, S(8).

 

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG
Vụ trưởng
Vụ Kinh tế xây dựng

Đã ký

 

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: