14:04 | 27/01/2013

Áp dụng hệ số đào đắp đất trong định mức dự toán xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

Số: 109/BXD-KTXD

V/v: hướng dẫn áp dụng hệ số đào đắp đất trong định mức dự toán xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2255/SXD-HĐ ngày 7/12/2012của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn áp dụng hệ số đào đắp đất trong định mức dự toán xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, công bố các định mức xây dựng cho các công trình, công việc đặc thù của ngành, địa phương. Trường hợp Sở Xây dựng tỉnh Long An được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền công bố định mức xây dựng cho các công trình, công việc đặc thù của địa phương thì việc công bố này là phù hợp.

2. Theo quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng và văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng thì đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp (như bảng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp của tập Định mức). Trường hợp sử dụng vật liệu đất tơi xốp để đắp thì bổ sung hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi như Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 là phù hợp.

3. Việc vận dụng Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành (hoặc công bố) và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 để xác định hệ số đầm nén như hướng dẫn tại văn bản số 735/SXD-XD ngày 31/7/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Long An là chấp nhận được. Tuy nhiên để đảm bảo chính xác hơn, Sở Xây dựng tỉnh Long An cần tổ chức nghiên cứu xác định tính chất cơ lý các loại đất của địa phương để xem xét các hệ số chuyển đổi cho phù hợp hơn.

Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: