08:14 | 13/11/2008

Áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

-------------

Số 283 /BXD-KTXD

V/v: Áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Kính gửi: Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 của Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng về việc áp dụng hệ số lương theo Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công việc theo nhóm được quy định trong Bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là phân loại thang lương tương ứng theo các ngành nghề của công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cách hiểu của Chủ đầu tư (bên A) như trong công văn số 936/CV – BGD ngày 20/10/2008 là phù hợp với quy định về tiền lương theo nhóm của Nghị định số 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty xây dựng 621 – Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định ./.

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

đã ký

Phạm Văn Khánh

- Như trên;

- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

đã ký

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: