11:02 | 07/10/2008

Áp dụng Mẫu thiết kế phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học

BỘ XÂY DỰNG

Số: 154/ BXD- KHCN

V/v áp dụng Mẫu thiết kế phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải dương

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 236/SXD-QHKT ngày 5/9/2008 về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những địa phương, điểm trường thuộc Danh mục được duyệt theo Chương trình Kiến cố hoá trường lớp học thì áp dụng theo các Tập mẫu thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng cho Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học, cụ thể dưới đây:

- Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS sử dụng cho 4 vùng: Vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 28/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS sử dụng cho các xã thuộc vùng núi cao, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1389/QĐ-BXD ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học, trường trung học phổ thông sử dụng cho 4 vùng: Vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 138/QĐ-BXD ngày 02/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Đối với các dự án khác không thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học thì cũng có thể áp dụng theo các Tập mẫu trên hoặc theo các tiêu chuẩn hiện hành về trường, lớp học.

Đề nghị Sở Xây dựng Hải dương nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng cho Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP,

Vụ KHCN& MT.

TL. Bộ Trưởng

Vụ trưởng vụ khoa học
công nghệ & Môi trường

đã ký

Nguyễn Trung Hoà

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP,

Vụ KHCN& MT.

TL. Bộ Trưởng

Vụ trưởng vụ khoa học
công nghệ & Môi trường

đã ký

Nguyễn Trung Hoà


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: