10:34 | 22/10/2008

áp dụng tiêu chuẩn NF C17- 102

Số..168../ BXD-KHCN

V/v: Trả lời Nhà máy Hoá chất 95 về áp dụng tiêu chuẩn NF C17- 102 .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Nhà máy Hoá chất 95 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 792/HC95-CĐ ngày 12 tháng 9 năm 2008 và hồ sơ kèm theo của Nhà máy Hoá chất 95 về việc xin chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn NF C17-102 của Pháp để thiết kế và lựa chọn sử dụng kim thu sét phóng điện sớm ESE cho dự án dây chuyền sản xuất Nitrat Amon, kèm theo Bản danh mục các tiêu chuẩn Việt nam và tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Khoản 4 Điều 5 của Quy chế quy định Chủ đầu tư xem xét lựa chọn và quyết định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở. Khoản 1 Điều 6 quy định người quyết định đầu tư xem xét và có thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đáp ứng nguyên tắc và điều kiện tại Điều 3 và Điều 5 của Quy chế.

- Khoản 5 Điều 5 của Quy chế quy định đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khi có tiêu chuẩn Việt Nam thuộc lĩnh vực liên quan phải áp dụng tiêu chuẩn của Việt Nam. Tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống sét cho công trình là TCXDVN 46:2007 "Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống". Tiêu chuẩn này có đưa ra các chỉ dẫn chống sét đối với trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, tuy nhiên tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình đặc biệt hay áp dụng các công nghệ chống sét khác không nêu trong tiêu chuẩn.

-Để áp dụng tiêu chuẩn NF C17-102 của Pháp cho kim thu sét phóng điện sớm E.S.E thuộc dự án dây chuyền sản xuất Nitrat Amon, Nhà máy Hoá chất 95 phải tuân thủ đầy đủ các quy định đã nêu trên của Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Nhà máy Hoá chất 95 nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. Bộ trưởng

Vụ trưởng vụ KHCN&MT

đã ký

TS Nguyễn Trung Hoà

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. Bộ trưởng

Vụ trưởng vụ KHCN&MT

đã ký

TS Nguyễn Trung Hoà


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: