11:37 | 01/05/2011

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 622 /BXD-HĐXD

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam.

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2411/SKHĐT-ĐKĐTngày 06/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, bến cảng, sân bay và đường hầm; xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh môi trường; xây dựng nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện; dịch vụ liên quan đến điện; dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí; dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình làm sẵn; dịch vụ liên quan đến chuông cứu hoả trong xây dựng; dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng; cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, chống sét của công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam (là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000279 do UBND Thành phố Hồchí Minh cấp ngày 28/8/2007, cấp lại lần thứ 4 ngày 05/1/2011) thuộc lĩnhvực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động, khi tham gia hoạt động xây dựng doanh nghiệpphải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kếhoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

KT.BỘ TRƯỞNG

- Như trên;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HĐXD.

 

 

Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  

Các bài đã đăng: