13:39 | 05/05/2008

Bộ Xây dựng giải đáp những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 52 /BXD - KTXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng5 năm 2008

Kính gửi: Trang tin điện tử Chính phủ – WEBSITE Chính phủ.

Trả lời văn bản số 174/WEBCP-BĐĐN ngày 9/4/2008 của Trang tin điện tử Chính phủ – WEBSITE Chính phủ đề nghị giải đáp những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của công dân Lê Quang Tân, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


1. Bảo hiểm và kiểm toán không phải là hoạt động xây dựng. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán không phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 27/5/2007 của Bộ Xây dựng mà thực hiện theo các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động bảo hiểm và hoạt động kiểm toán.


2. Về Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng:


- Việc xác định đơn giá thanh toán phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết và các quy định khác có liên quan.


- Quy định cột “Khối lượng theo hợp đồng” nhằm so sánh, đánh giá (tăng, giảm so với hợp đồng) và quản lý khối lượng, quản lý chi phí của các hợp đồng xây dựng được tốt hơn. Vì vậy, theo quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD từng lần thanh toán đều phải ghi khối lượng theo hợp đồng.


- Cột “Tên công việc” phải ghi đầy đủ từng công việc hoặc tổng hợp từng bộ phận công trình theo đúng hợp đồng đã ký.


- Việc quy định thời điểm tạm ứng, số lần tạm ứng, việc thu hồi tạm ứng, số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, điều kiện thanh toán là để tạo sự minh bạch trong việc thực hiện hợp đồng. Vì vậy, để tránh chanh chấp và minh bạch trong quản lý hợp đồng xây dựng, đối với các dự án, công trình, gói thầu thực hiện quản lý chi phí theo các quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì hợp đồng xây dựng phải quy định đầy đủ các nội dung này.

3. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện quản lý chi phí theo các quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. Trong thời gian vừa qua do có những biến động về giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát chủ đầu tư và nhà thầu, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

4. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Còn việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký. Trường hợp nội dung hợp đồng đã ký có quy định được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương, thì được điều chỉnh giá hợp đồng khi có những quy định mới về tiền lương. Trường hợp, điều chỉnh giá hợp đồng vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép trước khi điều chỉnh.

5. Về chi phí lập dự án đầu tư theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, ở đây theo thư công dân Lê Quang Tân hỏi phải phân thành 02 trường hợp:

- Trường hợp việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình do tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực thực hiện theo hợp đồng, thì việc thanh toán, quyết toán chi phí này thực hiện theo hợp đồng đã ký;

- Còn trường hợp việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ đầu tư tự thực hiện, thì việc quản lý chi phí này thực hiện theo quy định của Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, khi chi tiêu chi phí này phải có dự toán chi phí được phê duyệt.

Trang tin điện tử Chính phủ – WEBSITE Chính phủ căn cứ ý kiến trên để trả lời cho công dân Lê Quang Tân.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công dân Lê Quang Tân;

- Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Đã ký

Phạm Văn Khánh

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công dân Lê Quang Tân;

- Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Đã ký


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: