14:54 | 28/06/2011

Bóc khối lượng xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1006/BXD-KTXD

V/v: hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Hiệp Hội Nhà thầu tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 61/HHNTngày 13/6/2011củaHiệp Hội Nhà thầu tỉnh NamĐịnh về hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định khối lượng bê tông cọc khoan nhồi thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng và Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, theo đó: khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ khối lượng chiếm chỗ của các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, các chi tiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông và chỗ giao nhau được tính một lần.

2. Từ sau ngày có quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình thì:

Khối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, dây buộc, các chi tiết tương tự và phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích > 0,1m3 và chỗ giao nhau được tính một lần.

Với nội dung trên, Hiệp Hội Nhà thầu tỉnh NamĐịnhtổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: