11:55 | 21/10/2010

Chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế công trình hồ chứa nước Thác Chuối

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1351/SNN-QLXDCT ngày 10/9/2010 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình về chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế công trình hồ chứa nước Thác Chuối. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư công trình xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp phải điều chỉnh lại dự án đầu tư không do lỗi của nhà thầu tư vấn, ngoài nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên thì chi phí cho việc điều chỉnh dự án đầu tư được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy định tại thời điểm thực hiện và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, làm căn cứ để các bên thương thảo điều chỉnh giá hợp đồng.

Các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ (trước đây là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007) thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để chủ đầu tư tham khảo xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng xác định cho công trình xây dựng, tương ứng với phân loại, phân cấp công trình theo quy định, và được xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp công tác thiết kế chưa được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán chi phí như hướng dẫn của phụ lục văn bản số 1751/BXD-VP nêu trên làm căn cứ cho việc xác định chi phí.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: