20:35 | 22/06/2010

Chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị

Số: 1124 /BXD-KTXD

V/v: Chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 944/STC-ĐT ngày 11/5/2010 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng được áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp đầu tư mua sắm trang thiết bị như Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai nêu tại văn bản số 944/STC-ĐT thì chủ đầu tư xác định chi phí cho việc lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung công việc, phương pháp lập dự toán như hướng dẫn tại phụ lục các văn bản của Bộ Xây dựng (tuỳ thời điểm thực hiện): Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005; văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiến nêu trên để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: