23:55 | 26/10/2011

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ĐZ và TBA

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1783/BXD-KTXD

V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ĐZ và TBA.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 8000/BCT-TCNL ngày 29/8/2011của Bộ Công thương về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ĐZ và TBA. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, những kiến nghị về việc áp dụng hệ số theo tuyến đối với công trình ĐZ và TBA Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp. Trong thời gian chưa ban hành định mức mới, đối với dự án đường dây đang thực hiện trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, Bộ Xây dựng chấp thuận chi phí quản lý dự án được điều chỉnh hệ số K=1,1. Không áp dụng đối với dự án đã hoàn thành.

2. Chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD là chi phí cần thiết của chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí tổ chức việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư. Kinh phí của Tổ chức chịu trách nhiệmtổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án như quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp do đặc thù của dự án đầu tư xây dựng công trình ĐZ và TBA như nêu tại văn bản số 8000/BCT-TCNL, chủ đầu tư phải tham gia thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngoài nội dung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí này được lập dự toán theo quy định và thuộc nguồn kinh phí 2% quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP.

Bộ Công thương căn cứ ý kiến nêu trên để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

 

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: