09:53 | 17/06/2013

Chi phí quản lý dự án

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hải Yến tại hòm thư nguyenhaiyen86@ymail.com hỏi: Trong quá trình kiểm tra quyết toán một công trình xây dựng, tôi gặp vướng mắc sau xin nhờ Quý Bộ giải đáp: Công trình tôi đang kiểm tra được phê duyệt dự án từ năm 2004, khởi công xây dựng năm 2009 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011. Để tính định mức chi phí Ban QLDA thì phải áp dụng theo công văn 1751/BXD-VP hay quyết định 957/QĐ-BXD?

Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án công bố kèm theo công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để Chủ đầu tư tham khảo xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Việc quyết toán chi phí quản lý dự án của Ban quản lý dự án căn cứ tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình được duyệt, dự toán chi phí Ban quản lý dự án được duyệt hàng năm, hợp đồng xây dựng (đối với trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án).


Vụ Kinh tế xây dựng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: