09:12 | 12/06/2013

Công tác lập dự toán công trình xây dựng

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Hà tại hòm thư ngochapham116@yahoo.com hỏi: Qua cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển văn bản số 166/TTĐT-BĐTCP ngày 04/4/2013 của công dân Phạm Ngọc Hà ở địa chỉ email ngochapham116@yahoo.com hỏi nội dung liên quan đến công tác lập dự toán công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trả lời bạn đọc Phạm Ngọc Hà tại địa chỉ mail ngochapham116@yahoo.com: Thời hạn giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có), được hiểu tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Trả lời bạn đọc Nguyễn Hương Giang tại địa chỉ mail nguyenhuonggiang1981@yahoo.com.vn: Đối với dự án xử lý khẩn cấp đê, kè và khối lượng của hạng mục phát bụi cây, đào bụi tre, chặt tre, đào gốc cây, chặt cây…không quá lớn thì có thể đưa vào dự toán công trình.

3. Trả lời bạn đọc Nguyễn Văn Chung tại địa chỉ mail nguyenvanchungvm@gmail.com: Việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với những công trình được quy định tại Điều 21, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Phí thực hiện thẩm tra thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra được xác định theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Trả lời bạn đọc tại địa chỉ mail phongkehoachql@yahoo.com: Việc điều chỉnh giá ca máy được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định giá ca máy tương ứng với từng thời kỳ, hoặc dựa vào tỉ trọng chi phí của các thành phần trong giá ca máy và hệ số điều chỉnh các thành phần chi phí để tính toán, xác định giá ca máy mới.

5. Trả lời bạn đọc Phạm Thị Kim Anh tại địa chỉ mail phamkimanh1982@yahoo.com: Giá hợp đồng thiết kế BVTC được tính bằng tỉ lệ (%) nhân với giá trị xây lắp quy định trong hợp đồng.

6. Trả lời bạn đọc tại địa chỉ mail bqldaxdnnptntnamdinh@yahoo.com:

6.1. Mức hao phí vật liệu trong định mức công bố tại công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

6.2. Định mức số hiệu AL.15311 trong tập định mức công bố tại công văn 1776/BXD-VP quy định mức thành phần hao phí cho công tác thả đá hộc vào thân kè đã bao gồm chi phí nhân công bốc đá vào thân kè.

7. Trả lời bạn đọc tại địa chỉ mail dothanhvinh@gmail.com: Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ.


Vụ Kinh tế Xây dựng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: