13:04 | 26/08/2008

Điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Số 155 /BXD-KTXD

V/v: Điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479


Trả lời văn bản số 307/CV-KH479 ngày 16/7/2008 của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479 về điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định giá dự thầu theo phương pháp nào là quyền của nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Khi điều chỉnh chi phí máy thi công theo qui định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD và Thông tư số 03/2008/TT-BXD trên cơ sở Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng do thay đổi mức lương tối thiểu được xác định bằng chi phí máy thi công trong dự toán nhân với hệ số K=1,55x1,08.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, các qui định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479 căn cứ hướng dãn nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL BỘ TRƯỞNG

PHÓ V Ụ TRƯỞNG PHU TRÁCH

V Ụ KINH T Ế XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

V Ụ KINH T Ế XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh


  (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: