09:51 | 05/08/2008

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

---------------

Số 1535 /BXD-KTXD

V/v: Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4253/UBND ngày 09/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí cần thiết cho các công việc quản lý dự án (bao gồm chi phí tổ chức quản lý dự án của chủ đầu tư và chi phí các công việc tư vấn) từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng là chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư; Ngoài ra nếu chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc tư vấn khác thì được tính bổ sung các khoản chi phí tư vấn này vào nguồn thu của chủ đầu tư. Mức chi phí cho quản lý dự án kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP không thấp hơn mức chi phí qui định tại Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại phụ lục của văn bản số 1751/BXD-VP để làm căn cứ thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, trường hợp áp dụng, vận dụng định mức chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng công bố chưa phù hợp, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức xác định định mức chi phí quản lý dự án (bằng cách lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại phụ lục của văn bản số 1751/BXD-VP) phù hợp với đặc thù địa phương để áp dụng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Cao Lại Quang

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

Đã ký

Cao Lại Quang


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: