11:43 | 19/01/2010

Định mức công tác khảo sát công trình điện

Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng định mức, đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng được Bộ Xây dựng công bố tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007. Khi lập dự toán khảo sát xây dựng các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc, thuỷ lợi... cũng như các công trình xây dựng khác, thực hiện công việc khảo sát nào thì áp dụng định mức tương ứng với công việc khảo sát đó.


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  

Các bài đã đăng: