23:34 | 11/10/2011

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1674/BXD-HĐXD

V/v: Tham gia ý kiến TKCS dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Bộ Xây dựng đã nhận Tờ trình số 708/SKH –TĐDA ngày 31/8/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang xin ý kiến Bộ về thiết kế cơ sở và dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang tại tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 29/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở như sau:

I. Thông tin chung về công trình.

1. Tên công trình: Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang.

2. Địa điểm xây dựng: xã Tân Mỹ, Song Khê, huyện Yên Dũng và xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3. Diện tích đất sử dụng: 50,94 ha.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang.

5. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở và nhà thầu khảo sát địa chất công trình: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội.

6. Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam có tham khảo tiêu chuẩn Quốc tế (Mỹ) cho phần điện và âm thanh.

II. Hồ sơ pháp lý.

- Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang (kèm theo các bản vẽ có dấu xác nhận của UBND tỉnh Bắc Giang).

- Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Sân vận động 30.000 chỗ thuộc dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần, mã số doanh nghiệp 0102957937 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/10/2008, thay đổi lần 4 ngày 25/7/2011 cấp cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VCC Hà Nội.

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế.

III. Tổng mặt bằng, nội dung thiết kế:

Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang được xây dựng trên khu đất có diện tích 50,94 hatại xã Tân Mỹ, Song Khê, huyện Yên Dũng và xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, mật độ xây dựng toàn khu 17,82%, bao gồm: Sân vận động chính, các sân vận đông phụ, nhà thi đấu đa năng, bể bơi có mái che, sân tennis, khu ở tập trung vận động viên, khu làm việc ban quản lý, bãi đỗ xe…, trong đó sân vận động 30.000 chỗ được bố trí tại trung tâm khu liên hợp. Lối vào chính của khu liên hợp từ trục đường TL398.

Các hạng mục công trình chính thuộc dự án gồm:

- Sân vận động 30.000 chỗ được xây dựng trên lô đất có diện tích 14,44ha; mật độ xây dựng khoảng 30%; chiều cao công trình 42m. Công trình gồm sân thi đấu bóng đá và khu vực thi đấu điền kinh. Sân bóng đá có kích thước là 68m x 100m; các đường chạy vòng, chạy thẳng và các sân nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ được bố trí hợp lý xung quanh sân. Khán đài có mái che một phần, sử dụng hệ kết cấu thép, kết cấu chịu lực chính bằng bê tông cốt thép dổ tại chỗ, sử dụng móng cọc bê tông cốt thép. Hệ thống kỹ thuật gồm cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, âm thanh, truyền hình, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống bảng điện tử và hệ thống điều khiển đồng bộ.

- Hạ tầng kỹ thuật chính của toàn khu bao gồm: San nền, giao thông, cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải, thông tin liên lạc và các hạng mục phụ trợ khác.

IV. Ý kiến góp ý về thiết kế cơ sở.

1. Thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật và công trình sân vận động 30.000 chỗ thuộc dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang về cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang. Phương án thiết kế kiến trúc sân vận động 30.000 chỗ được lựa chọn thông qua kết quả tuyển chọn phương án là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm căn cứ triển khai thực hiện và quản lý xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình trong Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định.

2. Vị trí đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Trước khi thực hiện đấu nối, chủ đầu tư phải liên hệ với các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật tại khu vực để được hướng dẫn cụ thể về vị trí, công suất đấu nối.

3. Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam là phù hợp với quy định hiện hành.

4. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở và nhà thầu khảo sát xây dựng có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm, các chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Chủ đầu tư phải kiểm tra đảm bảo chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Lưu ý khác đối với chủ đầu tư:

- Kiểm tra, cập nhật các Quy chuẩn kỹ thuật quốc giado Bộ Xây dựng ban hành như: QCVN 02:2009/BXDvề số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong thiết kế, QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho Nhà và Công trình.

- Nước thải sinh hoạt từng khu vực cần được xử lý sơ bộ tại chỗ trước khi thoát vào hệ thống xử lý nước thải của toàn khu. Bổ sung thiết kế trạm xử lý nước thải toàn khu, đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo QCVN 14: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường. Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở phải tách riêng phần hệ thống kỹ thuật công trình Sân vận động 30.000 chỗ và hạ tầng kỹ thuật toàn khu.

- Phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu: bổ sung bản vẽ hệ thống thông tin liên lạc; kiểm tra đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các hào kỹ thuật.

- Đối với công trình sân vận động: khi triển khai các bước thiết kế tiếp theo phải kiểm tra bổ sung các tiện nghi cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy; có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang nghiên cứu ý kiến trên, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi trình phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở XD tỉnh Bắc Giang;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VP, KTQH, HĐXD.
 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: