09:29 | 02/12/2011

Dự án mở rộng Trường đại học Thủy Lợi

BỘ XÂY DỰNG

Số: 2052/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án mở rộng Trường đại học Thủy Lợi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi : Trường đại học Thủy lợi

Trả lời văn bản số 984/ĐHTL-TBĐT ngày 09/11/2011 của Trường đại học Thủy lợi xin ý kiến hướng dẫn xác định chi phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án mở rộng Trường đại học Thủy lợi tại khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 3.2.3 của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, thì đối với trường hợp có quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500, khi triển khai lập dự án đầu tư cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết của dự án thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được xác định bằng 65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành. Trường hợp, dự án xây dựng mở rộng Trường đại học Thủy lợi (giai đoạn 2011-2020) thuộc Khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên chỉ mới có quy hoạch 1/5000 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thì chi phí quy hoạch chi tiết 1/500 dự án này được xác định theo định mức chi phí công bố tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng. Nội dung và sản phẩm của công việc nêu trên phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Trường đại học Thủy lợi tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VKT, KTXD(Th8).


 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: