16:21 | 31/10/2009

Góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh sử dụng tín dụng ưu đãi Na Uy

BỘ XÂY DỰNG

Số: 2391 /BXD-HTKT

V/v: Góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh sử dụng tín dụng ưu đãi Na Uy.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

BỘ XÂY DỰNG

Số: 2391 /BXD-HTKT

V/v: Góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh sử dụng tín dụng ưu đãi Na Uy.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

V/v: Góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh sử dụng tín dụng ưu đãi Na Uy.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2959/UBND-XD2 ngày 25/9/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị góp ý điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh sử dụng tín dụng ưu đãi Na Uy với nội dung chính:

Thị xã Hồng Lĩnh là đô thị loại IV. Dự án thoát nước được khởi đầu từ năm 2001, giai đoạn này chưa tìm ra nguồn vốn nên dự án được duyệt với quy mô nhỏ. Thực hiện công văn số 7937/BKH/KTDN ngày 9/12/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; số 2111/CV/UB-XD ngày 27/12/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ đầu tư đã điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là 95,08 triệu VND và xin sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ Na Uy. Quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tháng 6/2009 chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên mức 200,019 triệu VND. Dự án và tổng mức đầu tư điều chỉnh đã được các cơ quan thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Hà Tĩnh về đề xuất xin điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án thoát nước thị xã Hồng Lĩnh. Đề xuất điều chỉnh đã phù hợp:

- Hiệp định được ký kết giữa Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy và Bộ Kế hoạch & Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam.

- Chủ trương cho thị xã Hồng lĩnh được thực hiện Dự án ODA, nâng cấp tổng thể Thị xã để xây dựng là Đô thị loại III.

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007.

2. Bổ sung tổng mức đầu tư đề xuất bao gồm khối lượng theo điều chỉnh quy hoạch chung để đầu tư có hiệu quả hơn. Hạng mục và khối lượng cơ bản xin điều chỉnh:

+ Tăng tổng chiều dài tuyến, mở rộng diện tích phục vụ đáp ứng điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh.

+ Tăng số lượng, diện tích Hồ sinh học để phù hợp với lưu lượng thoát nước tính toán mới.

+ Thay đổi ống cống tròn bê tông cốt thép bằng mương có nắp đậy, mương xây đá hộc và kênh kè đá hộc, phù hợp với nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.

3. Bộ Xây dựng đề nghị:

- Chủ đầu tư cần làm rõ về cơ cấu nguồn vốn đầu tư của Dự án được phân bổ cho từng hạng mục cụ thể. Tại thời điểm hiện nay, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng có thay đổi so với thời điểm lập dự toán về điều chỉnh tổng mức đầu tư, do vậy chủ đầu tư cần rà soát lại đơn giá đảm bảo sát với thực tế cho thời điểm thực hiện.

- UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tránh để kéo dài thời gian chuẩn bị dự án dẫn đến trượt giá làm tổng mức đầu tư thay đổi ảnh hưởng tới tính khả thi thực hiện Dự án.

- Sau khi Dự án được phê duyệt tổng mức đầu tư mới, UBND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan liên quan đàm phán với Chính phủ Na Uy để đảm bảo bổ sung đầy đủ tổng mức đầu tư của Dự án. Trong trường hợp Chính phủ Na Uy không chấp thuận tổng mức đầu tư mới, UBND cần huy động mọi nguồn lực, ngân sách địa phương và ngân sách trung ương để đảm bảo tiến độ và mức đầu tư thực hiện Dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp để có đủ căn cứ tiến hành hoàn chỉnh các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- UBND thị xã Hồng Lĩnh;

- Lưu VP, Cục HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Cao Lại Quang

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- UBND thị xã Hồng Lĩnh;

- Lưu VP, Cục HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Cao Lại Quang


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: