17:25 | 01/09/2010

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

Trả lời văn bản số 465/TTĐT-BĐ ngày 10/8/2010 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời thư của công dân Dương Thị Ngọc Thy (ngocthy815@yahoo.com.vn) hỏi về cách tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới năm 2010 quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Trường hợp dự toán chi phí xây dựng đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương với mức lương tối thiểu cũ được điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP như sau:

1.1 Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Knc). Hệ số điều chỉnh (Knc) được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá;

1.2 Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Km). Hệ số điều chỉnh (Km) được xác định theo một trong những phương pháp sau:

a/ Phương pháp 1: Hệ số “Km” được xác định trên cơ sở giá ca máy mới (theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo đơn giá xây dựng của địa phương;

b/ Phương pháp 2: Hệ số “Km” được xác định trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dưng:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (Knc-ks). Hệ số điều chỉnh (Knc-ks) được xác định tương tự hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng nói trên.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: