18:22 | 03/02/2013

Hướng dẫn về kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

BỘ XÂY DỰNG

Số: 140/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn về kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Kính gửi : Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3978/SQHKT-QLDA ngày 28/11/2012 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến hướng dẫn về kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 52 xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung quy định về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Về kinh phí lập quy hoạch: Thực hiện theo Điều 5 của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch kinh phí quy hoạch và quy định mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã phù hợp với thực tế trong tỉnh; mức kinh phí quy hoạch cụ thể tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc tổng hợp dự toán chi phí lập quy hoạch xã nông thôn mới bằng cách tính tổng chi phí 03 loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông nghiệp là không phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,KTQH,KTXD(Th8).

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: