09:37 | 09/12/2011

Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

BỘ XÂY DỰNG

Số: 2123/BXD-KTXD

V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1828/SGTVT-GĐ&QLCL ngày 11/10/2011của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc chọn đơn giá gốc để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng (kể cả trường hợp đơn giá tổng hợp bao gồm các công tác phụ trợ) các bên căn cứ vào đơn giá trúng thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết để thực hiện (quan điểm 2 mục 1.2 văn bản số 1828/SGTVT-GĐ&QLCL là phù hợp).

2. Về xác nhận thời điểm, khối lượng biện pháp thi công, hạng mục phụ trợ thực hiện tương tự như đối với hạng mục công trình chính (phương án 2 văn bản số 1828/SGTVT-GĐ&QLCL là phù hợp).

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  

Các bài đã đăng: