23:42 | 26/04/2013

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở

BỘ XÂY DỰNG

Số: 20/BXD-QLN

V/v điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161/CV/2013 ngày 11/01/2013 của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương đề nghị hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng trong dự án phát triển nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều kiện để chủ đầu tư cấp I chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở cho chủ đầu tư cấp II thực hiện theo các quy định tại Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án phát triển nhà ở theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương nghiên cứu thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lilama, Lilama 69-3;
- Lưu: VP,VLXD,KHCN.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

đã ký

 

Nguyễn Mạnh Hà


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: