16:16 | 05/09/2011

Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1466/BXD-KTQH

V/v Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011
 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp công văn số 2211/UBND-QH1 ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị góp ý về Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (kèm báo cáo quy hoạch), sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Nội dung quy hoạch cần bám sát Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày13/4/2010 về phạm vi nghiên cứu trực tiếp, về quan điểm, mục tiêu và nội dung nghiên cứu quy hoạch; thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 674/BVHTTDL-DSVH ngày 05/3/2010.

- Luận chứng khả thi sự cần thiết phải nghiên cứu, quy hoạch trên phạm vi, quy mô diện tích rộng tới 11.095ha, trong khi diện tích quy hoạch bảo tồn di tích khoảng 2206ha (chiếm 20%); làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều với Khu di tích Yên Tử (Uông Bí) và Khu di tích Bạch Đằng (Yên Hưng), các tác động ảnh hưởng giữa việc bảo tồn khu di tích với các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của tỉnh Quảng Ninh.

- Đánh giá, phân tích cụ thể hơn về nội dung khảo cổ học, phế tích, di tích cần bảo tồn, tôn tạo, đánh giá hiện trạng các cụm, điểm dân cư, các công trình xây dựng trong phạm vi nghiên cứu trực tiếp; Làm rõ các tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn cụm công trình/công trình di tích lịch sử – văn hóa để quy hoạch bảo tồn, tôn tạo.

- Các bản đồ quy hoạch tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng cơ sở đảm bảo tính thống nhất, kết nối đồng bộ trong tổng thể Khu di tích; Hệ thống giao thông của Khu di tích với các tuyến đường khác cần được thể hiện theo yêu cầu của một đồ án quy hoạch (các bản vẽ được trình bày chưa đúng yêu cầu của Nhiệm vụ thiết kế được duyệt về tỷ lệ, màu sắc…). Các giải pháp giảm thiểu tối đa các tác động môi trường tới sự ổn định, an toàn các công trình di tích cần được nêu rõ.

- Nội dung “Thiết kế điểm nhấn kiến trúc cảnh quan được phân bố trong khu di tích” chưa xác định rõ ràng, các di tích trùng tu và tôn tạo, phục chế cần được làm rõ và có căn cứ từ tư liệu gốc; Trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch trực tiếp có thể đề xuất một công trình điểm nhấn kiến trúc thể hiện tính thời đại cho dấu ấn hiện tại.

- Bổ sung khái toán kinh phí và nguồn lực đầu tư theo giai đoạn quy hoạch; Kế hoạch quản lý bảo tồn, khai thác đồng bộ các di tích lịch sử văn hoá của Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều để phục vụ khai thác du lịch, hành hương, tham quan, nghiên cứu văn hóa … đồng thời cần nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng (xã hội và kỹ thuật) nhằm nâng cao đời sống nhân dân, giảm thiểu những tác động có thể làm hủy hoại các giá trị văn hóa – lịch sử lâu đời của các công trình di tích trong khu vực.

- Hồ sơ quy hoạch (thuyết minh và bản vẽ) cần được cấu trúc lại, trình bày đảm bảo tính khoa học; có đủ nội dung kết luận, kiến nghị và tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi trong việc triển khai.

- Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều có quy mô, tính chất đặc biệt quan trọng cấp quốc gia nên cần lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu qua các Hội thảo khoa học trong quá trình lập, hoàn chỉnh quy hoạch này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, hoàn chỉnh quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy Quảng Ninh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH, TT & DL;
- Lưu: VT, Vụ KTQH(2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Nguyễn Đình Toàn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: