14:35 | 15/02/2011

Thẩm định nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2011- 2015

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 45/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ KH&ĐT đề nghị có ý kiến thẩm định nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015. Sau khi nghiên cứu hồ sơ Chương trình gửi kèm, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng thống nhất về sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2011- 2015 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành để triển khai thực hiện, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Kết quả thực hiện Chương trình sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội cũng như góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng cũng cơ bản thống nhất với nội dung Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, riêng về nội dung phân giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng, đề nghị sửa lại cho rõ hơn, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ. Cụ thể: đề nghị sửa lại điểm a, mục 6, Điều 10 của Dự thảo Quyết định (trang 11) như sau:

"a) Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương hoàn thành công tác quy hoạch đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (ban hành kèm theo Quyết đính số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ)".

Đối với nội dung phân giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng ghi tại: Mục 8 Tổ chức thực hiện của Tờ trình Thủ tướng Chính phủ (trang 17) và Mục 5.1 Phân công quản lý và Tổ chức thực hiện của Văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III (trang 38) cũng đề nghị sửa lại cho phù hợp.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: