10:06 | 01/10/2010

Thẩm tra cấp giấy CNĐT dự án Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

 

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1886 /BXD-HĐXD

V/v Thẩm tra cấp giấy CNĐT dự án Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3452/KH&ĐT-TĐ ngày 31/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội đề nghị thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ thẩm tra:

- Căn cứ theo Điều 29 Luật Đầu tư và quy định tại Điều 46 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, dự án Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thuộc diện được xem xét để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản 3896/UB-XDĐT ngày 22/10/2004 đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (nay chuyển thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội theo quyết định 60/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006) được thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phốHà Nội. Ngày 12/8/2010 UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản 6338/UBND-XD chấp thuận gia hạn thời gian cho Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội được hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đến hết quý I/2011. Đồng thời UBND thành phố cũng chấp thuận về nguyên tắc chủ trương hợp tác đầu tư để thực hiện dự án trên.

- Phòng Quản lý đô thị – UBND quận Long Biên đã có văn bản 315/QLĐT-CV ngày 14/5/2010 về quy hoạch tổng mặt bằng Khu nhà ở tại Ao Trũng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm: Mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độthực hiện dự án. Trong đó các chỉ tiêu quy hoạch của dự án do nhà đầu tư lập cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng theo văn bản số 315/QLĐT-CV ngày 14/5/2010 của Phòng Quản lý đô thị – UBND quận Long Biên.

Nhà đầu tư xin đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm 03 công ty: Côngty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội đãcó giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000415 cấp lần đầu ngày 01/6/2006 và đăng ký thay đổi kinh doanh lần nhất ngày 20/8/2009 do Phòng đăng ký kinh doanh 02 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp; Công ty Cổ phần phát triển Tân Việt đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008577 cấp lần đầu ngày 20/7/2005 và đăng ký thay đổi kinh doanh lần ba ngày 19/01/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp; Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Hà Nội đã có giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 0103038472 cấp lần đầu ngày 23/06/2009 do Phòng đăng ký kinh doanh 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Trong đó đã có ngành nghề kinh doanh bất động sản phù hợp với nội dung xin đầu tư của dự án này.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội,Công ty Cổ phần phát triển Tân Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Hà Nội đã có hợp đồng hợp tác đầu tư số 0504/HTĐT-AT/2010 ký ngày 05/4/2010. Trong đó, có quy định quyền lợi và trách nhiệm của các bên khi tham gia hợp tác đầu tư dự án trên.

2. Những vấn đề cần lưu ý:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình lập dự án, nhà đầu tư cần nghiên cứu trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình nhà ở cao tầng theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổnghợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét việc cấpgiấy chứng nhận đầu tư cho dự án theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Sở Quy hoạch và Kiến Trúc Hà Nội;
- Lưu: VP,Vụ HĐXD(VAM - 04).

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: