12:23 | 07/08/2008

Thông báo giá vật liệu xây dựng tại địa phương

Số 1568 /BXD-KTXD

V/v: Thông báo giá vật liệu xây dựng tại địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161/XD - GĐ ngày 22/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc thông báo giá vật liệu xây dựng tại địa phương; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 99/2007/NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì: Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình;

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Giá vật liệu: là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng, được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng,... và đảm bảo tính cạnh tranh.
Khi lập đơn giá xây dựng công trình phải thực hiện kiểm tra về sự phù hợp giữa giá và chủng loại vật liệu sử dụng vào công trình theo thiết kế.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư số 05/2007/TT - BXD và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,... để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc áp dụng định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư của các công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Vì vậy, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm công bố hệ thống giá xây dựng, giá ca máy, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương và quy định áp dụng hệ thống giá xây dựng, giá ca máy, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh.

Căn cứ nội dung trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận

KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

Thứ trưởng

đã ký

Cao Lại Quang

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

đã ký

Cao Lại Quang


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: