17:38 | 31/05/2010

Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng công trình.

Số : 956 /BXD-HĐXD

V/v: Thủ tục thẩm định thiết kếcơ sở xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đông Dương.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đông Dương có văn bản số 63/2010/CV-ĐD ngày 18/5/2010 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 59 Luật Xây dựng thì thiết kế cơ sở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 đã sửa đổi Điều 59 về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình của Luật Xây dựng như sau: " người quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung khác của dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để phê duyệt dự án; trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở".

Như vậy, theo quy định tại Luật 38/2009/QH12, cơ quan nhà nước về quản lý xây dựng không tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, mà chỉ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở khi người quyết định đầu tư đề nghị.

Căn cứ các quy định trên, việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của Bộ Xây dựng đối với dự án Bãi đậu xe ngầm công cộng kết hợp thương mại, dịch vụ và sân khấu Trống Đồng tại Công viên văn hoá Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để cơ quan quyết định đầu tư dự án xem xét khi thẩm định thiết kế cơ sở đồng thời với quá trình thẩm định dự án trước khi phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đông Dương nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Bùi Phạm Khánh

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

Bùi Phạm Khánh


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: