22:16 | 15/05/2011

Thủ tục thực hiện Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp kinh tế nhà vườn

 

 

BỘ XÂY DỰNG

Số: 705 /BXD-QLN

V/v: Trả lời công văn số 03/CVĐS 2011 ngày 27/4/2011 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Sảnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011
 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Sảnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 03/CVĐS 2011 ngày 27/4/2011 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Sảnh đề nghị hướng dẫn về thủ tục thực hiện Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp kinh tế nhà vườn tại xã Phú Hoà Đông và Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại công văn số 03/CVĐS 2011 Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp kinh tế nhà vườn tại xã Phú Hoà Đông và Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (có diện tích 188 ha) đã được đưa vào nội dung đồ án quy hoạch chung của huyện Củ Chi, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố đồng ý cập nhật chức năng sử dụng đất vào đồ án quy hoạch chung của huyện Củ Chi (công văn số 4569/SQHKT-QHKV2) và cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố (sau khi họp tổ công tác liên ngành) đồng ý báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận địa điểm cho Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Sảnh được thực hiện dự án này (văn bản số 7262/TNMT-QHSDĐ ngày 01/11/2010).

Như vậy, đến thời điểm Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì Công ty đã thực hiện được một số thủ tục về đầu tư xây dựng đối với dự án này. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Công ty làm việc với Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 7262/TNMT-QHSDĐ ngày 01/11/2010 (Công ty không phải làm lại hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP). Sau khi UBND thành phố có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư thì Công ty sẽ thực hiện tiếp các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. HCM;
- Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Nguyễn Trần Nam


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: