10:23 | 05/07/2011

Về giám sát thi công xây dựng công trình

Sau khi nghiên cứu Văn bản số 337/TTĐT-BĐ ngày 27/5/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về giám sát thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đều không quy định một cá nhân được giám sát thi công bao nhiêu công trình cho chủ đầu tư trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 88 của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Với quy định trên, người giám sát thi công xây dựng phải có mặt tại công trình để theo dõi, kiểm tra phòng ngừa những sai phạm trong quá trình thi công chứ không phải chỉ có mặt tại thời điểm nghiệm thu. Để thực hiện được như vậy thì người giám sát thi công xây dựng không thể cùng một lúc có thể giám sát nhiều công trình.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng: “Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình”. Như vậy, việc nhà thầu giám sát không lập nhật ký giám sát không thể coi là hành vi vi phạm quy định giám sát thi công xây dựng nên Thanh tra tỉnh không thể thu hồi toàn bộ chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công.

3. Đối với thắc mắc về việc viết hoá đơn thuế giá trị gia tăng đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi tới Bộ Tài chính để giải đáp.


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: