08:14 | 09/05/2011

V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu theo NĐ 108/2010/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG

Số : 633 /BXD - KTXD

V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu theo NĐ 108/2010/NĐ-CP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ – Văn phòng Chính phủ

Trả lời văn bản số 228/TTĐT-BĐ ngày 18/4/2011củaCổng thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời ý kiến bạn đọc, địa chỉ mail: dinhkhixdtb@gmail.com , Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (mới)quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ áp dụng theo vùng (nơi xây dựng công trình); Vì vậy căn cứ danh mục địa bàn quy định tại các Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 108/2010/NĐ-CP, các Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mứclương tối thiểu từ ngày 01/01/2011;

Phương pháp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 có thể tham khảo nội dung Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; Việcđiều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng (mới) trong dự toán xây dựng công trình bằng cách nhân với hệ số (K); (K)là hệ số điều chỉnh, xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu (mới) chia cho mức lương tối thiểu (cũ) đã tính trong đơn giá.

2. Đối với hợp đồng trọn gói, không được điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp và thông tin đến bạn đọc./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: