17:05 | 14/06/2012

V/v: chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

Số: 107 /BXD-KTXD

V/v: chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn công nghiệp - điện Quảng Trị

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 18/CV-CT ngày 25/4/2012 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghiệp - điện Quảng Trị về chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp xây dựng tuyến đường dây hạ áp mới thay thế tuyến cũ không trùng với tuyến cũ như nêu tại văn bản số 18/CV-CT thì công tác khảo sát địa hình được xác định khảo sát tuyến xây dựng mới là phù hợp.

2. Trường hợp khi thiết kế công trình, chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình được duyệt nằm trong khoảng các giá trị dự toán được công bố thì chi phí thiết kế xác định bằng công thức nội suy theo quy định của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

3. Chi phí khảo sát được lập trên cơ sở nội dung công việc khảo sát, định mức công tác khảo sát được công bố và phương pháp lập và quản lý chi phí khảo sát theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008).

Công ty cổ phần Tư vấn công nghiệp - điện Quảng Trị căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

 

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

đã ký

 

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: