14:09 | 03/01/2012

V/v điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG

Số : 239/BXD - KTXD

V/v điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần DINCO

Trả lời công văn số 042/DINCO-DRC ngày 21/11/2011 của Công ty Cổ phần DINCO về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong hợp đồng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung văn bản số 042/DINCO-DRC thì đây là hợp đồng theo đơn giá cố định và các điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng được quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì phải báo cáo Người có thẩm quyền của Chủ đầu tư xem xét, quyết định”. Vì vậy, việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong hợp đồng xây lắp số 04/2011/DRC-DINCO-DAI DUNG ngày 27/4/2011 theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi được cấp quyết định đầu tư cho phép.

Nếu Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng là Chủ đầu tư đồng thời là cấp Quyết định đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial thì có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong hợp đồng.

2. Về phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong hợp đồng như nêu tại văn bản số 042/DINCO-DRC là không phù hợp vì: Chi phí nhân công và máy thi công trong hợp đồng đã tính theo định mức thực tế và đơn giá nhân công thị trường. Vì vậy, nếu cấp Quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, thì phương pháp điều chỉnh có thể áp dụng như sau:

- Chi phí nhân công và máy thi công của các loại công việc trong hợp đồng phải được xác định lại trên cơ sở các bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND TP Đà Nẵng công bố năm 2008, sau đó điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo hướng dẫn tại văn bản số 138/TB-UBND ngày 29/10/2011 của UBND TP Đà Nẵng.

- Phần bù giá nhân công cho nhà thầu theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP = (Chi phí nhân công và chi phí máy thi công đã tính toán lại theo các bộ đơn giá XDCT của Đà Nẵng và điều chỉnh theo văn bản số 138/TB-UBND – Chi phí nhân công và chi phí máy nhân công trong hợp đồng đã ký kết) x Tỷ lệ giảm thầu .

3. Công trình nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, vì vậy việc áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công cho công trình này theo hướng dẫn tại văn bản số 138/TB-UBND là phù hợp.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần DINCO căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

 

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG
Vụ trưởng
Vụ Kinh tế Xây dựng

đã ký

 

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: