16:28 | 10/12/2012

V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng

BỘ XÂY DỰNG

Số: 244/BXD-KTXD

V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1248/BQLKTNS-QLXD ngày 02/11/2012 của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chậm bàn giao mặt bằng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết.

2. Khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng (chậm bàn giao mặt bằng) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra, thì chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi, ... đồng thời nhà thầu được quyền yêu cầu chủ đầu tư cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Như vậy, đối với trường hợp Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn nêu tại văn bản số 1248/BQLKTNS-QLXD này, thì ngoài việc được yêu cầu kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu còn được quyền yêu cầu chủ đầu tư bù bồi thường những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công của chủ đầu tư gây ra như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào hợp đồng để xác định cho phù hợp.

Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

(đã ký)

 

Phạm Văn Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: