09:28 | 23/07/2010

V/v thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Số: 1350 /BXD-KHCN

V/v thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1592/BKHCN-TĐC ngày 05/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP về đơn giản hoá liên quan đến việc xây dựng Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quản lý thuộc trách nhiệm và đề xuất huỷ bỏ danh mục kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có các ý kiến sau:

1. Về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ nghiên cứu biên soạn, kèm theo là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm Bộ Xây dựng đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. Đơn vị thực hiện là Viện Vật liệu xây dựng và kế hoạch dự kiến trong năm 2010 hoàn thành, đầu năm 2011 sẽ ban hành.

2. Về văn bản quản lý thuộc trách nhiệm Bộ Xây dựng liên quan đến an toàn, sức khoẻ, vệ sinh, môi trường, tuy chưa ban hành thành Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhưng theo yêu cầu của thực tế, Bộ Xây dựng đã từng bước ban hành một số Thông tư có tính quy chuẩn kỹ thuật để quản lý, cụ thể là:

- Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng;

- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm;

- Đang dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng ốp lát, kế hoạch dự kiến ban hành trong năm 2010.

Các văn bản này quy định cụ thể các sản phẩm, hàng hoá thuộc Nhóm 2, các điều kiện kỹ thuật để thực hiện quản lý chất lượng. Nội dung, thể thức và tác động điều chỉnh của văn bản là phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thực hiện kèm theo và phù hợp với thực tế hiện nay.

3. Trước mắt, để thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với 08 sản phẩm ở Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg (06 đối với xi măng, 01 đối với tấm lợp amiăng xi măng và 01 đối với sản phẩm bê tông) thuộc trách nhiệm Bộ Xây dựng, đề nghị chưa thể huỷ bỏ Danh mục này cho tới khi có Danh mục mới ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Đình Toàn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Đình Toàn

Để tiến tới huỷ bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đề xuất sẽ triển khai nghiên cứu xây dựng văn bản quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm Bộ Xây dựng đối với 08 sản phẩm, hàng hoá như đã quy định tại Danh mục này, kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2010./.


Nơi nhận: (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: