13:49 | 13/10/2012

Xây dựng và quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

BỘ XÂY DỰNG

Số: 1725/BXD-KTXD

V/v: Xây dựng và quản lý giá dịch vụ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Kính gửi : Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5946/SXD-QLKT ngày 17/9/2012 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 và văn bản số 5401/UBND-KT ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá trần và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị công bố đơn giá dịch vụ nhà chung cư thay cho việc ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư:

Khoản 5 Điều 50 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã quy định: “Các chi phí dịch vụ khi sử dụng nhà chung cư, kể cả phí dịch vụ trông giữ xe ô tô không được cao hơn mức giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Theo quy định tại điểm 2.1. khoản 2 Điều 8 Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư theo từng cấp nhà, hạng nhà chung cư, chất lượng dịch vụ và tình hình thực tế của địa phương để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư. Trên cơ sở giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, Ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 37/2009/TT-BXD. Trường hợp, giá dịch vụ nhà chung cư được xác định cao hơn mức giá hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, thì Ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 37/2009/TT-BXD để thực hiện.

2. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu phản ánh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư theo giá trần, đồng thời sẽ khảo sát và tập hợp thêm thông tin ở các địa phương kháctrên cả nước để báo cáo Chính phủ khi sửa Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan xác định giá dịch vụ nhà chung cư theo hướng công khai, minh bạch; chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động, phối hợp với Ban quản trị, tổ dân phố, Chủ đầu tư, đơn vị quản lý và các hộ dân đang sống tại tòa nhà để giải quyết, xử lý các tranh chấp phát sinh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD Hà Nội;
- Lưu: VT,QLN,KTXD(Th8)

 

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

 

 

Trần Văn Sơn


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: