09:11 | 19/05/2017

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1075/BXD-VP báo cáo về tình hình thực hiện quy chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện nay, Chính phủ các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính dân chủ, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và xã hội.

Trong quá trình đó, một số nội dung trọng tâm của cải cách đã  được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt như: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức; xây dựng Chính phủ điện tử... đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của nền hành chính từ Trung ương đến địa phương, hiện nay còn tình trạng họp hành, hội nghị nhiều, gây lãng phí thời gian, tiền của, không phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa hành chính.


Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính tại Bộ, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin để Bộ có thể chủ động thực hiện các cuộc họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại đang được nghiên cứu để sớm thực hiện triển khai

Để có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo tinh thần cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhằm thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/8/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD về Quy chế làm việc của cơ quan Bộ, trong đó cụ thể hóa các quy định về chế độ họp, hội nghị tại Bộ thành 01 Chương riêng.

Các quy định về họp, hội nghị quy định trong Quy chế làm việc cơ quan Bộ quy định rõ hình thức, cách thức tổ chức của từng cuộc họp, cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức và tham gia họp.

Với mục tiêu là giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiểu quả sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, Bộ tập trung chú trọng đổi mới sự chỉ đạo điều hành nhằm giảm bớt các cuộc họp, chỉ đạo cải tiến cách tổ chức họp, nội dung cuộc họp như: yêu cầu các đơn vị trong cơ quan Bộ chủ động phối hợp giải quyết công việc, hạn chế việc tổ chức họp, khuyến khích việc trao đổi, phối hợp giải quyết công việc qua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Văn phòng Bộ là đầu mối thẩm định sự cần thiết tổ chức họp theo đề xuất cảu đơn vị chủ trì trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định; đôn đốc đơn vị chủ trì chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, gửi giấy mời tới các thành viên dự họp; kiểm tra, đôn đốc tình hình và kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo tại cuộc họp.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung họp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, gửi tài liệu đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 2 ngày làm việc; chuẩn bị ý kiến giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Sau cuộc họp hoàn chỉnh đề án hoặc văn bản theo kết luận của Lãnh đạo Bộ.

Đơn vị, cá nhân đến dự họp phải có sự chuẩn bị, đi họp đúng giờ và đúng thành phần, nếu vắng mặt thì ủy nhiệm cho người khác đi thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người mình ủy nhiệm. Người được Lãnh đạo Bộ hoặc Thủ trưởng đơn vị ủy quyền đi họp (cuộc họp do các cơ quan khác mời) phải chuẩn bị về nội dung, phải xin ý kiến của người ủy quyền để phát biểu, không phát biểu với tư cách cá nhân. Người chủ trì cuộc họp phải có kết luận. Các cuộc họp do lãnh đạo Bộ chủ trì theo tính chất, nội dung kết luận phải được thông báo, trên cơ sở phân công của Lãnh đạo Bộ về dự thảo thông báo, Văn phòng đôn đốc và ký phát hành thông báo.

Đánh giá được vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc họp hội nghị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phân công, việc tổ chức họp, hội nghị tại Bộ Xây dựng luôn thực hiện đúng Quy chế làm việc tại cơ quan Bộ cũng như các quy định về chế độ họp, hội nghị tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo theo kế hoạch, chương trình, nội dung trên cơ sở tiết giảm tối đa số lượng cuộc họp nhưng vẫn đảm bảo các nhiệm vụ được giao, được xem xét, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất.

Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính tại Bộ, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin để Bộ có thể chủ động thực hiện các cuộc họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại đang được nghiên cứu để sớm thực hiện triển khai.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: