09:34 | 17/08/2013

Cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Ty tại hòm thư vantyxd@yahoo.com.vn hỏi:

Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, khi xác định các chi phí tư vấn:

1. Đối với công trình Trường học có chi phí thiết bị bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên... thì chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra dự toán tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thế giá trị gia tăng) hay bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thế giá trị gia tăng)?hoặc xác định bằng cách nào? (trong khi đó vẫn thẩm tra phần thiết bị).

2. Đối với những công trình khác có chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng <50% của giá trị dự toán thì chi phí lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra dự toán tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thế giá trị gia tăng) hay bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thế giá trị gia tăng)? hoặc xác định bằng cách nào? (Trong khi đó vẫn thẩm tra phần thiết bị).

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt; chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra dự toán xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt.


Vụ Kinh tế Xây dựng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: