19:27 | 17/04/2017

Chi phí bảo trì công trình Nhà Quốc hội

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc chi phí bảo trì công trình Nhà Quốc hội.


Ảnh minh họa

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Cho phép Ban quản lý dự án thanh toán cho các nhà thầu các khoản kinh phí liên quan đến công tác bảo trì, bàn giao công trình như đề xuất tại công văn số 154/BQLDA-KH ngày 30/3/2017. Kinh phí bổ sung lấy từ kinh phí dự phòng của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Giao Ban quản lý dự án phê duyệt dự toán kinh phí bảo trì theo đúng quy định. Căn cứ hợp đồng đã ký với các nhà thầu, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thương thảo, ký phụ lục hợp đồng với các nhà thầu về kinh phí bảo trì công trình.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: