11:13 | 13/08/2013

Chi phí giám sát theo Quyết định 10/2005/QĐ-BXD

Câu hỏi của bạn Trương Công Danh tại hòm thư lt_van@yahoo.com.vn hỏi :

Dự án Đường Eo Chim - Trà Nham được duyệt tại Quyết định số 2078/QĐ-CT ngày 21/7/2005 và duyệt thiết kế BVTC&TDT tại Quyết định số 3151/QĐUBND ngày 31/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (dự án thuộc vùng sâu - vùng xa; vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Ngày 04/4/2006, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà ký hợp đồng với Cty CP Tư vấn giám sát xây dựng Đất Việt (địa chỉ 238-Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi) giám sát thi công xây dựng công trình. Chi phí giám sát thi công xây dựng nội suy theo định mức tại Bảng III.5, Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng và nhân với hệ số được điều chỉnh 1,25, vì chi phí giám sát thi công xây dựng thuộc chi phí quản lý dự án.

Tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý kết luận thanh tra số 09/KL-TT ngày 31/8/2009 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thực hiện dự án Đường Eo Chim - Trà Nham, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, chấp thuận giá trị quyết toán chi phí giám sát thi công xây dựng (có nhân với hệ số được điều chỉnh 1,25 do dự án thuộc vùng sâu - vùng xa; vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nêu trên tại Sở Tài chính Quảng Ngãi thì Phòng Đầu tư không chấp nhận hệ số được điều chỉnh 1,25 và đề nghị loại khỏi quyết toán.

Ban Quản lý chúng tôi không thống nhất số liệu quyết toán theo đề nghị của Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Quảng Ngãi có đúng quy định không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của các dự án ở vùng sâu, vùng xa tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được nhân với hệ số k=1,25 theo quy định tại bảng III.5, phần III của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Việc thanh toán chi phí giám sát thi công dự án Đường Eo Chim-Trà Nham thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan theo từng thời điểm có hiệu lực và được trích từ chi phí quản lý dự án (có điều chỉnh với hệ số k=1,25 do công trình ở vùng sâu, vùng xa) trong tổng dự toán được lập theo phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng. Như vậy việc Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Quảng Ngãi không chấp nhận hệ số k=1,25 như trong thư bạn hỏi là không đúng với quy định của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD.


Vụ Kinh tế Xây dựng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: